NPO Samaravzryvtehnologiya

 

The Sverdlov plant was blown up on old mines

Society31.08.2018

Several people were killed at the defense enterprise in the Nizhny Novgorod region.