Samarina Irina

 

The Kondrashov brothers gave Nizhny Novgorod TV company "Volga" to the structures of "Rosteh"

Business09.07.2018

The brothers Kondrashov lost to the Nizhny Novgorod television company Rostekh.